12: Richard thanks Simon for the speech.
Previous - Next - Menu Richard thanks Simon for the speech.